музеј галерија – оддели

музеј галерија – кавадарци

одделенија

Во склоп на музејот делуваат археолошко, етнолошко, историско одделение, одделение за заштина на споменици на културата, оддел за историја на уметност и галерија каде
годишно се случуваат десетина изложби, спомен соба на Васил Хаџиманов, спомен соба на Никола Бадев.

Музејот исто така има и неколку постојани поставки: археолошка,
етнолошка, историска поставка и поставка за традиционална подготовка на храна и вино.

традиционална селска куќа

предмети за
производство и обработка на храна, предмети за секојдневни активности, занаетчиски алати

народни носии

Тиквешките народни носии ги имаат каракеристиките
кои спаѓаат во Мариовскиот етнички предел, поточно Горно Мариово како етнички подпредел

Преку истражувачката дејност, покрај прибирање податоци за материјалната и духовната култура од теренот за населбите и населението, големо значење
се придава на прибирањето на секаков вид етнолошки материјал, што се употребувал во секојдневниот живот на луѓето од овие простори.

Овие предмети биле значаен дел од инвентарот на покуќнината во секојдневното живеење на населението во Тиквешијата

археолошко одделение
етнолошко одделение
историско одделение
одделение за ликовна уметност
археолошко одделение
археолошко одделение
етнолошко одделение
историско одделение
одделение за ликовна уметност

Археолошкото одделение во Музеј-галерија Кавадарци е формирано во 1976 година заедно со формирањето на Музејот. Основна дејност на архролошкото одделение е истражување, прибирање, документација, презентација и публикација на археолошкиот материјал, кој континуирано е прибиран по пат на теренски истражувања (рекогносцирање и ископувања), подарок или откуп.

Во склоп на Музеј-галеријата има две постојани археолошки поставки и тоа: Лапидариумот во дворот на Музејот и постојана поставка од предмети за лов, обработка и користење на храна и пијалоци.

Во Археолошкиот дел во музејот се изложени предмети од нашето подалечно минато, кои служеле за лов, за обработка и консумирање на храна и тоа: камени секирки, стрели, паници, чаши, грниња, стомни, амфори, питоси и др. Изработени се од различен материјал (камен, керамика, дрво, метал и стакло). Овие артефактите потекнуваат од 10-тина различни археолошки локалитети во општина Кавадарци како што се: “Белград“ – Кавадарци, “Чаковец“ – с.Ресава, “Градот“ – Тиквешко езеро, “Градиште“ – с.Глишиќ и др.

Временското датирање можеме хронолошки да го следиме од неолит, преку бронзено и железно време, архајскиот, античкиот, се до доцниот римски период.
Сите овие археолошки предмети претставуваат неоспорлив доказ за едно минато, траен белег и непроценливо богатство со кој се одликува овој наш тиквешки крај

Етнолошкото одделение како оддел на Музеј-галеријата исто така дава голем придонес во зачувувањето на движното културно наследство во овој крај, а има организирано и неколку истражувачки проекти со цел да се афирмира етнолошкото богатство на тиквешкиот крај.

Преку истражувачката дејност, покрај прибирање податоци за материјалната и духовната култура од теренот за населбите и населението, големо значење се придава на прибирањето на секаков вид етнолошки материјал, што се употребувал во секојдневниот живот на луѓето од овие простори.

Како состевен дел од етнолошкото одделение е и постојанта етнолошка поставка која ја отсликува традиционалната селска куќа со предмети за производство и обработка на храна, предмети за секојдневни активности, занаетчиски алати но и народни носии. Тиквешките народни носии ги имаат каракеристиките кои спаѓаат во Мариовскиот етнички предел, поточно Горно Мариово како етнички подпредел.

Овие предмети биле значаен дел од инвентарот на покуќнината во секојдневното живеење на населението во Тиквешијата, а потекнуваат од почетокот на 18 век, па се до првата половина на 20 век.

Една од основните задачи на историското одделение е прибирање, заштита и презентирање на предмети, документи, фотографии и материјали од областа на историјата на општина Кавадарци. Историското одделение организира и презентира постојани и повремени изложби на личности и настани од нашата подалечна и поблиска историја.

Една од значајните активности на историското одделение е богатата издавачка дејност на книги, монографии и публикации за личности и настани од историското минато на народот од овој крај. Во склоп на историското одделение функционираат пет спомен соби меѓу кои : Спомен соба народниот херој "Страшо Пинџур"во Ваташа, Спомен соба на Првата 
македонска дивизија во с. Шешково, Спомен соба на тиквешкиот партизански одред “Добри Даскалов“ 
во селото Бојанчиште, Спомен соба на <b>"Васил Хаџи Манов"</b> и како најново отворена е Спомен соба на "Никола Бадев.
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИ НА КУЛТУРАТА

Кавадарци е град со огромно културно наследство од сите свери на човечкото духовно битисување. Во неговиот потесен и поширок простор има значителен
 број на средновековни споменици од кој позначајни се: Полошкиот Манастир – црква Св. Ѓорѓи од 14 век, Црквата во село Дреново од 15 век, црквата Св.Спас
 во село Праведник од 1625 година, пештерните цркви  Св.Лазар во село Бегниште  и Св.Никола во село Драдња позната како Маркова пештерна црква кои датираат од
 14 век и многу други.

Со формирањето на Музеј-галеријата во функција е и одделението за заштита на споменици од културата (движно и недвижно) кое се грижи за заштита, чувањe, презентација
 и проучување на ова наше национално богатство и е во директна комуникација со Националниот конзерваторски центар (НКЦ) – Скопје, бидејќи Музејот не располага со лабараторија
 и простор за соодветни конзерваторски-реставраторски работи.

Во Музеј-галеријата Кавадарци има реализирано повеќе од 300 изложби на уметници од Македонија, поранешна Југославија но и пошироко> свои самостојни изложби имале скоро сите позначајни ликовни уметници од македонија како Петар Мазев, Борко Лазевски, Димче Коцо, Димитар Кочовски, Зафир Хаџи – Митрев, Глигор Чемерски, Ана Темкова, Симон Шемов, Тоде Ивановски, Љубомир Белогаски, Васко Ташковски, Стефан Хаџи Николов и др.

Во галеријата свое деби имале сите ликовни уметници од Кавадарци и Тиквешијата.
Паралелно со тоа се формира и солидна збирка на ликовни дела, работени во  различни технки и технлогии како масло, акварел , темпера, ситопечат,  акрил, метал,

керамика, гипс, дигиталани принтови, фотогртафии и која до денес брои над 150 дела. Збирката поседува автентични уметнички остварувања , креирани повеќе од шест децении,
на домашни и странски автори.

музеј галерија кавадарци

хронологија на музеј етнологија

предметите кои се изложени во Нашите постојани поставки опфаќаат долг временски период од:

XVIII

18-ти век

втора половина на 18-ти век

XIX

19-ти век

.

XX

20-ти век

прва половина на 20-ти век

етнолошко одделение

Доколку сакате да стапите во контакт со Нашето етнолошко одделение Ве молиме пополнете ја формата

Музеј Галерија – Кавадарци – Археологија