ИНФОРМАЦИИ  ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

објавено од :

категорија :

информации од јавен карактер

обајвено на :

сподели :

Врз основа на член 9 од Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер („Службен весник на Република Северна Македонија” бр. 101/19“), Локален Музеј-Галерија Кавадарци, за службени лице за посредување со информации од јавен карактер, ги определи:

1.Трајче Цветков, тел. за контакт: 071/219-166 

2.Натка Китева, тел. за контакт: 071/288-158 

Барање за пристап до информација од јавен карактер може да се достави во писмена форма по пошта на адресата на Локален Музеј-Галерија Кавадарци ул.”7-ми Септември” бр.58 , 1430 Кавадарци, лично во архивата на Локален Музеј-Галерија Кавадарци , како и на  електронската адреса на Локален Музеј-Галерија Кавадарци muzejgalerija@gmail.com