Logo of museum

ИЗЛОЖБА

КАЛЕИДОСКОП

16.03(петок)2020, 12:00 ч.

Poster photo from exebition

Во рамките на изложбата насловена како “Калеидоскоп“?преточен само дел од досегашното уметничко творештво на младите графички диза?нерки Мари?ана Иванова и Симона Трипкова.

Оваа изложба е дел од ме?ународниот проект “КреАрт??Мрежа на градови за уметничко творештво (CreArt ?Network of cities for Artistic Creation), ко? има за цел да им овозможи на младите артисти поголема слобода и мобилност.

Изложбата опфа?а околу триесетина плакатни решени?а со кои авторките учествувале или добиле награди на различни светски конкурси, третира??и на?различни теми.... пове?е>>>

Известува?а

ОДЛУКИ:
"23.08.2019" и "31.10.2019"

По спроведената постапка, а врз основа на об?авениот оглас за пополнува?е на работни места за избор на кустос историчар, кустос историчар на уметност и административни службеници се донесени следните одлуки...
пове?е тука >>>

Завршна сметка за 2019

Обрасци од ЦР на РМ за годишна пресметка.
пове?е тука >>>

ПУБЛИКАЦИИ

Ризница на ликовни дела

Cover phot from Catalogue

Како последно издание на Музе?-галери?а Кавадарци е фото-монографи?ата "Ризница на ликовни дела " во ко?а се застапени скоро сите уметнички дела од колекци?ата на муз?еот. Таа се состои од 157 дела од 78 автори, настанати во периодот од 1943 до 2018 година.

Во монографи?ата доминираат дела од на?истакнатите македонски ликовни де?ци како Петар Мазев, Глигор Чемерски, Ана Темкова, Симон Шемов, Борко Лазески, Васко Ташковски, ?убомир Белогаски а некои од авторите потекнуваат токму од Кавадарци.

Автори на Фотомонографи?ата се Весна ?ор?иева и Тра?че Цветков и истата беше промовирана на 7 ми септември 2018, заедно со изложба каде беа изложени на?препознатливите и на?добрите остварува?а. пове?е>>>

НОВ МУЗЕ

СПОМЕН СОБА НА НИКОЛА БАДЕВ

Portret of Nikola Badev

Спомен собата на Никола Бадев е на?нов дел во Музе?от-галери?ата и заедно со спомен собата на Васил Ха?иманов е сосотавен дел од делот на музе?от каде што се чуваат предмети и матери?али за производство и обработка на храна во Тиквеши?ата.

Никола Бадев беше исклучителна личност, интерпретатор ко? високо ?а крена и прослави македонската народна песна и со тоа остави неизбришливи траги. Во текот на сво?ата долгогодишна кариера има снимено пове?е од 200 песни и 100 грамофонски плочи. Со исклучителен сензибилитет ги има испеано лирските македонски песни, ?а има обиколено зем?ата неколку пати, во зем?ите каде живеат македонските иселеници. Спомен собата беше свечено отворена во октомври, 2018 година.